RegioGroen verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten. RegioGroen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor een gedeelte van de hierna genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens geldt de gemeente Alkmaar als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Daarnaast geldt RegioGroen voor een deel van de verwerkingen mede als verantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. RegioGroen is een Besloten Vennootschap onder Stadswerk072. U kunt voor vragen over deze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij Stadswerk072 terecht.

Contactgegevens

Bezoekadres: Diamantweg 24 C 1812 RC Alkmaar, Nederland
Postadres: Postbus 9009, 1800 GA Alkmaar

Privacy Officer Mail: avg@stadswerk072.nl
Tel. Nr.: 14 072

Gegevensverwerkingen

In het kader van de diensten die RegioGroen aan de gemeente Alkmaar verricht kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Contact, informatie en communicatie (bij melding of klacht via telefoon, receptie of internet):
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • IP-adres.

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt RegioGroen uw persoonsgegevens voor onderstaand doeleinde: Het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte.

Grondslag voor verwerking

RegioGroen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van de publiekrechtelijke taak die haar is opgedragen door gemeente Alkmaar of voor zover er een gerechtvaardigd belang is.

Derden

RegioGroen kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT-systemen en de bezorging van uw bestelling. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de vooraf vastgestelde doeleinden. RegioGroen heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens moet worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd en vernietigd. Uw persoonsgegevens zullen door RegioGroen niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de vooraf vastgestelde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

RegioGroen neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. RegioGroen hanteert een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit bij RegioGroen aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen ontvangt u daar een reden van. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van het moederbedrijf Stadswerk072.

Wijzigingen privacyverklaring

RegioGroen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 24-05-2018